• Ured
  • Posted

Ured za hadž i umru

Član 25 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Ureda za hadž i umru na sljedeći način:

Ured za hadž i umru obavlja stručne poslove Rijaseta koji se odnose na: javno tumačenje značaja hadža i promoviranje obavljanja hadža; izradu: strategije, planova, programa i izvještaja; određivanje dužine putovanja na hadž i vrijeme odlaska i povratka, utvrđivanje broja hadžija za svaku godinu, prikupljanje prijava; ugovaranje prijevoza, smještaja i drugih tehničkih pitanja, u vezi s putovanjem; vjerske sadržaje u toku putovanja i boravka na hadžu, te osiguranje stručne pomoći; obuku za izvršenje hadža; predlaganje cijena; saradnju s vjerskim i državnim institucijama u vezi s obavljanjem hadža, u zemlji i inozemstvu; odabir poslovnih partnera za tehničku realizaciju hadža i saradnja s njima; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Ured organizira, odnosno koordinira aktivnosti Zajednice u vezi s organiziranjem umre za pripadnike i članove Islamske zajednice i druge zainteresirane. Posebnim aktom, koji donosi Rijaset, određuju se poslovi, nadležnosti i aktivnosti u vezi s organiziranjem i obavljanjem hadža i umre.

Ured je odgovoran za svoj rad Upravi za vanjske poslove i dijasporu, odnosno Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 

 

Rukovodilac Ureda za hadž i umru je Nezim Halilović, a stručni saradnik Rasim Brković.

Nezim Muderris Halilović je rođen u herojskoj Žepi, Općina Rogatica, gdje je 1979. godine završio osnovnu školu, a 1983. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Nakon odsluženja vojnog roka upisuje se na Al-Azhar u Kairu gdje diplomira 1991. godine na Fakultetu arapskog jezika - odsjek arapske književnosti. Postavljen je za imama Repovačke džamije u Konjicu augusta 1991. godine da bi od januara 1992.  godine do septembra 1997. godine obavljao dužnost glavnog imama u Konjicu. U periodu oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bio komandir „Diverzantsko izviđačke čete Muderris“ i komandant 4. Muslimanske slavne brigade. Dva puta je ranjavan i dobitnik ratnih priznanja: Zlatni Ljiljan i Grb sa Zlatnim mačevima. Demobilisan je augusta 1996. godine, na lični zahtjev, sa činom pukovnika. Od septembra 1997.  godine do decembra 2008. godine na dužnosti je direktora Vakufske direkcije Sarajevo i u isto vrijeme po položaju član Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bio je član Parlamenta BiH u periodu od 1997. do 1999. Od 2009.godine je na dužnosti rukovodioca Ureda za hadž Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,  nakon dugogodišnje funkcije stalnog člana Komisije za hadž Rijaseta. Hatib je u džamiji „Kralj Fahd“ u Sarajevu, od njenog proklanjavanja septembra 2000. godine. Oženjen je i otac četvero djece: dvije kćerke i dva sina. Ima troje unučadi. 

 

Rasim Brković je rođen 1969. u Zenici. Nakon završene Pedagoške gimnazije u Zenici, diplomirao je na Islamskom Univerzitetu u Medini – Saudijska Arabija, a redovni  je student postdiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Prije angažmana na mjestu sekretara Ureda za hadž i umru radio je kao profesor vjeronauke, a bio je predsjednik Vijeća roditelja OŠ Kobilja Glava i član UO KSC Vogošća. Pored obavljanja DTP poslova, prevođenja djela s arapskog jezika, jedan je od autora multimedijalne prezentacija o hadžu, knjige Vodič za hadž, a njegova knjiga Hadž, uputstva i savjeti koristi se kao glavna edukativna literatura za sve hadžije iz BiH.  Aktivni je saradnik časopisa i novina Novi Muallim, Glasnik, Preporod... Tokom radnog angažmana, a u okviru radnih zadataka, obavljao je rukovodeće poslove organizacijom upravljanja svakodnevnim radom Ureda, održavao kontakte sa relevantim institucijama i pojedincima kako unutar BiH tako i u inostranstvu u koje spadaju ambasade mnogih zemalja, ministarstava u BiH kao i u inostranstvu, zatim vodio poslovne pregovore sa mnogim domaćim i međunarodnim privatnim kompanijama a u svrhu kvalitetnog organiziranja putovanja i smještaja hadžija. Osim nabrojanih, obavljao je i niz drugih odgovornih poslova i zadataka među koje spada i ogranizovanje i upravljanje medicinskom podrškom i ostale logističke aktivnosti.

 

Hadž i umra na adresi www.hadziumra.ba je zvanična internetska prezentacija rada Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH kao eksterni dio zvanične stranice Islamske zajedncie na adresi www.islamskazajednica.ba.  Portal Hadž i umra  ima za cilj ponuditi sve informacije u vezi s hadžom i umrom te organizacijom ovih obreda za vjernike iz BiH. Pored informacija i aktuelnih obavijesti o institucionalnoj organizaciji hadža i umre, edukativnog sadržaja u vezi s ovim obredima, javnost će se u danima hadža svakodnevno informirati o boravku bh. hadžija u Saudijskoj Arabiji uz foto i video-izvještaje u HD rezoluciji. Ured za hadž i umru stavlja na raspolaganje svim medijima besplatno korištenje sadržaja s pomenute adrese.Aktivnosti Ureda za hadž i umru mogu se pratiti  i putem You Tube kanala, Twittera, Instagrama i Facebook stranice pod nazivom Hadž i umra BiH.

 

Program umre
Program umre
Program umre

Program umre

Pročitaj više
FOTO
FOTO
VIDEO
VIDEO
O hadžu i umri
O hadžu i umri
O hadžu i umri

O hadžu i umri

Pročitaj više